Periode mitjà de pagament a proveïdors

A partir d'ara es publica el PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS al PORTAL DE TRANSPARÈNCIA:

 
 
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL
Codi Entitat
4601500D
Entitat
Alcàsser
Ejercici Trimestre Periode mitjà de pagament (dies) * Periode mitja del pendent de pagament * Periode mitjà de pagament global *
2014 Tercer 10,83 22,16 -18,26
2014 Quart 11,30 1,04 -19,92
2015 Primer 16,41 21,02 -11,93
2015 Segon 17,19 8,88 -14,88
2015 Tercer 17,96 27,41 -8,00
2015 Quart 23,92 0,00 -6,98
2016 Primer 12,45 28,04 -16,75

*Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mig, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'entitat es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.