Política de privacitat

Política de privacitat

La protecció de les dades de caràcter personal és una de les preocupacions de major importància per a l’Ajuntament d’Alcàsser. En el nostre dia a dia ens esforcem per a protegir la privadesa de les dades que ens facilita i complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'objectiu d'aquesta política és informar als/les interessats/as sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització i que afecten a les seues dades personals de conformitat amb allò que està establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Identificació i dades de contacte del responsable de la web.

Ajuntament d'Alcàsser, domiciliat en la Plaça del Castell nº 1, (46290) Alcàsser, València, amb C.I.F.: P4601500D, telèfon de contacte: 961240347.

1.1 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:

START UP CDF, S.L., amb domicili en C/ Ildefonso Sánchez del Rio, nº 10, 1º (33001) Oviedo, i telèfon de contacte: 985 207 559, i correu electrònic: dpd @ alcasser.es

1.Finalitats del tractament de les seues dades personals  

Navegants de la pàgina web.

Tractarem les seues dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

-Atendre a les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.

-Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.

-Complir amb les obligacions legals que ens resulten directament aplicables i regulen la nostra activitat.

-Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

2.Legitimació del tractament.

Usuaris navegants en la pàgina web.

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l'organització, es troba emparada en:

El consentiment de l'interessat per :

-Atendre a les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.

La negativa a facilitar les seues dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seues dades amb les finalitats esmentades.

Interès legítim del responsable del tractament.

-Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.

-Per a protegir i exercir  els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole

3.Terminis o criteris de conservació de les dades.

Les dades personals proporcionades es conservaran de conformitat amb els següents criteris:

-El temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

-Una vegada que les dades deixen de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats para, si escau, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, d'acord al durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

4.Decisions automatitzades i elaboració de perfils.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

5.Destinataris

Durant el període de durada del tractament de les seues dades personals, l'Ajuntament podrà cedir les seues dades als següents destinataris:

Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i en general, autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tinga l'obligació legal de facilitar les dades personals.

6.Transferències internacionals de dades.

L'organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

7.Drets.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat d'aquests (sempre que siga tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, quan escaigui, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.

Per a açò podrà emprar els formularis habilitats per l'organització, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. En qualsevol cas, la seua sol·licitud haurà d'acompanyar-se d'una fotocòpia de la seua D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d'acreditar la seua identitat. 

En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que es disposa en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça dpd @ alcasser.es, amb l'assumpte “BAIXA”.

Veracitat de les dades.

L'interessat garanteix que les dades aportades són vertaders, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportara, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com a indirecte, que poguera ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En el cas que l'usuari facilite dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.